อาจารย์ปกครอง วงศ์คูณ

0 Comments

การอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์ บพิธ ฉุยฉาย

0 Comments

การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO Writing,การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเข้าเยี่ยมพื้นที่,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)”,การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word,Excel,Power Point,การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education,ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

อ.ดร.ศุษิระ บุตรดี และคณะฯ

0 Comments

ค่าดัชนีวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์ และคณะฯ

0 Comments

หลักการคัดแยกขยะในชุมชนเบื้องต้น

อ.ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี และคณะฯ

0 Comments

การหมักปุ๋ยทางชีวภาพจากของเสียในครัวเรือน

ผศ.ดร.ภานุช หงษ์สวัสดิ์ และคณะฯ

0 Comments

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น

อ.ดร.นิติธร สุขวงค์ และคณะฯ

0 Comments

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

อ.ดร.สุนิสา บุญมา และคณะฯ

0 Comments

ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากจุลินทรีย์

อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ และคณะฯ

0 Comments

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรงและผึ้ง

ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ และคณะฯ

0 Comments

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อเกษตรอินทรีย์