ระดับความพึงพอใจการใช้บริการแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

1. ท่านได้รับประโยชน์จากแบบประเมินนี้มากน้อยเพียงใด กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจ

 
 
 
 
 

Question 1 of 1