สพร.17 ระยอง ตรวจเยี่ยม โกลบอลเฮ้าส์-โลตัส ระยอง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

0 Comments

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง มอบหมายให้คณะทำงานตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557กลุ่มตรวจที่ 1 นำโดยนางกนกวรรณ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ ณ ห้างค้าปลีกสมัยใหม่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โกลบอลเฮ้าส์ และ เทสโก้ โลตัส สาขาระยอง ผลการตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง 1. ในส่วนของช่างไฟฟ้าได้ใช้ช่างไฟฟ้าในเครือข่ายเพื่อบริการลูกค้า จึงได้ขอทะเบียนช่าง ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา เพื่อเข้าตรวจติดตามในลำดับต่อไป และได้ขอความร่วมมือ สปก.ทั้ง 2 แห่ง ในการแนะนำช่างไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชน ขอให้ใช้บริการเฉพาะช่างที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามาารถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสาธารณะ 2. ในส่วนของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะ […]

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19

0 Comments

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง)   เว็บไซต์เชื่อมโยง -สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง: http://www.dsd.go.th/rayong -ฝึกอบรมออนไลน์: http://www.dsd.go.th/ -กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน: http://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/6502

รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021)

0 Comments

เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองโทรศัพท์ 038-683-952(ในวัน และเวลาราชการ) สถานที่และเวลาแข่งขันฃัน – อิมแพ็ค เมืองทองธานี– ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร – 4 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564– ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด (สนพ.) สาขาที่เปิดแข่งขัน คุณสมบัตรและเอกสารการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

0 Comments

แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เลือกหัวข้อดาวน์โหลดข้อมูล ด้านล่าง >แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

0 Comments

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กรุณาเลือกหลักเกณฑ์ที่ใช้คิดคะแนนเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ⇒ วุฒิการศึกษา ⇒ ประสบการณ์ในการทำงาน ที่มีก่อนปีพ.ศ.2559 (ตรงกับสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน) ⇒ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับชาติ(สาขาที่เข้าแข่งขันตรงกับสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน) ⇒ ได้รับโล่รางวัล ในการประกอบอาชีพ (ตรงกับสาขาอาชีพขอรับการประเมิน) ⇒ เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ตรงกับสาขาอาชีพที่ขอเข้ารับการประเมิน หรือเป็นส่วนประกอบของสาขาอาชีพ

การรับรองความรู้ความสามารถ

0 Comments

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาระสำคัญ – ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ – หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท – ผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

0 Comments

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในการทำงาน ผู้ได้รับประโยชน์ สถานศึกษา: ใช้เป็นแนวทางจัดทำหลักสูตร ภาครัฐ: วางแผนการพัฒนากำลังคนของชาติ ช่างฝีมือ: โอกาสในการศึกษา/ฝึกอบรม รวมถึงเพิ่มโอกาสได้งาน กำหนดค่าจ้าง และการเลื่อนตำแหน่ง ผู้บริโภค: ได้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน