>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นางสาวคนึงนิต พงษ์สินทรัพย์

สาขา/หลักสูตร:

งานสังคมสงเคราะห์, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,การคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ค้ามนุษย์,การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,ความรุนแรงในครอบครัว

Phone: 0841238726

นางสาทิพย์ ภูธนะกูล

สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ,งานสังคมสงเคราะห์,พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก,พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ,พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว,พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง,พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

Phone: 0639519545