>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นางสาวนวรัฐ กุลโนนแดง

สาขา/หลักสูตร:

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘,พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕,พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘,พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว,พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและกฏหมายตามภารกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Phone: 0948215667

นางสาทิพย์ ภูธนะกูล

สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ,งานสังคมสงเคราะห์,พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก,พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ,พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว,พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง,พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

Phone: 0639519545