>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางสาวนวรัฐ กุลโนนแดง

สาขา/หลักสูตร:

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘,พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕,พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘,พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว,พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและกฏหมายตามภารกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Phone: 0948215667