>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. ความรุนแรงในครอบครัว

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางสาวคนึงนิต พงษ์สินทรัพย์

สาขา/หลักสูตร:

งานสังคมสงเคราะห์, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,การคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ค้ามนุษย์,การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,ความรุนแรงในครอบครัว

Phone: 0841238726