>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 14 listings

นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์

สาขา/หลักสูตร:

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

Phone: 038-613699 ต่อ 29

นางสาวนิธินาฎ เมือนแมน

สาขา/หลักสูตร:

การวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและการปรับปรุงดิน
เพื่อการเกษตร

Phone: 038-613699 ต่อ 25

นายสมพงษ์ บัวแก้ว

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
(เชื้อราไตรโคเดอร์มา,เชื้อราบิวเวอเรีย,เชื้อราเมตาไรเซียม)

Phone: 038-613699 ต่อ 23

นางสาวสมหมาย พลมณี

สาขา/หลักสูตร:

การจัดสวนเบื้องต้น,การจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตร

Phone: 038-613699 ต่อ 16

นางมาริน สมคิด

สาขา/หลักสูตร:

เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพ,การบริหารจัดการพืชตามระบบ GAP

Phone: 038-613699 ต่อ 16