>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นายกวิน ตั้งจิตธาดา

สาขา/หลักสูตร:

การบริหารการจัดการกลุ่มที่ดีมีประสิทธิภาพ,อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์,การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

Phone: 089-6022977

นายเจษฎา จันทโชติ

สาขา/หลักสูตร:

การดำเนินธุรกิจ การตลาด การเชื่อมโยง
และการสร้างเครือข่ายสหกรณ์,อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

Phone: 086-1307471