>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 6 listings

นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร

สาขา/หลักสูตร:

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Good Agriculture
Practlce : GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์,โรงฆ่าสัตว์,โครงการปศุสัตว์ OK,โครงการนมโรงเรียน,อาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์

Phone: 038-686644

นางสาวณัฐนันท์ ประเสริฐ

สาขา/หลักสูตร:

โรคพิษสุนัขบ้า,โรคระบาดในปศุสัตว์,โรคเลี้ยงสัตว์,เทคนิคการดูแลสัตว์เบื้องต้น,การทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยง,วัคซีนที่จำเป็นสำหรับปศุสัตว์

Phone: 038-686644

นายเสกสรร แสงศัพท์

สาขา/หลักสูตร:

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(Good AgriculturePractlce : GAP) หรือมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์,โรงฆ่าสัตว์,โครงการปศุสัตว์ OK,โครงการนมโรงเรียน,อาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์

Phone: 038-686644