>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลน้ำคอก

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 3 listings

นายหรุ่ม กันทุกข์

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตพืชปลอดภัยจากสารเคมี,ปุ๋ยเคมีผสมเอง,วัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร(เปลือกสับ,ขุยมะพร้าว),ปุ๋ยหมักชีวภาพแห้ง,การจัดการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงานทดแทน(โซลาเซล)

Phone: 089-4028331