>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 10 listings

นางสาวธนาวดี ค้ำชู

สาขา/หลักสูตร:

เทคโนโลยีชีวภาพในมันสำปะหลัง / เครื่องหมายโมเลกุล
ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง / การแปรรูปอาหาร
จากมันสำปะหลัง

Phone: 081-0455698