>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 98 listings

นางสาวนิธินาฎ เมือนแมน

สาขา/หลักสูตร:

การวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและการปรับปรุงดิน
เพื่อการเกษตร

Phone: 038-613699 ต่อ 25

นายกวิน ตั้งจิตธาดา

สาขา/หลักสูตร:

การบริหารการจัดการกลุ่มที่ดีมีประสิทธิภาพ,อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์,การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

Phone: 089-6022977

นางวัลลีย์ อมรพล

สาขา/หลักสูตร:

ปฐพีวิทยา/การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมันสำปะหลัง
และอ้อยการเพิ่มประสิทธิภาภพการผลิตมันสำปะหลังและอ้อย

Phone: 098-8178649