>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. AT เกษตรกรรมและการแปรรูป

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 124 listings

นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร

สาขา/หลักสูตร:

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Good Agriculture
Practlce : GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์,โรงฆ่าสัตว์,โครงการปศุสัตว์ OK,โครงการนมโรงเรียน,อาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์

Phone: 038-686644

นายณรงค์ โพธิ์แก้ว

สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสาน
การปลูกมะพร้าวบริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลา

Phone: 081 7937216