แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่จะขอเข้ารับการประเมิน (เลือกเพียงคำตอบเดียว)

 
 

2. ได้รับโล่รางวัล ในการประกอบอาชีพตรงกับสาขาอาชีพขอรับการประเมิน (เลือกเพียงคำตอบเดียว)

 
 

Question 1 of 2