>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

อาจารย์ บพิธ ฉุยฉาย

  1. Home
  2. »
  3. อาจารย์ บพิธ ฉุยฉาย
หน่วยงาน:
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21150, 08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO Writing,การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเข้าเยี่ยมพื้นที่,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)",การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word,Excel,Power Point,การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education,ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-627001 ถึง 3