>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวนวรัฐ กุลโนนแดง

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวนวรัฐ กุลโนนแดง
หน่วยงาน:
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง, ชั้น 1ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21150, 05 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘,พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕,พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘,พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว,พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและกฏหมายตามภารกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

CONTACT INFORMATION
Phone: 0948215667