>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาทิพย์ ภูธนะกูล

  1. Home
  2. »
  3. นางสาทิพย์ ภูธนะกูล
หน่วยงาน:
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง, ชั้น 1ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21150, 05 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ,งานสังคมสงเคราะห์,พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก,พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ,พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว,พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง,พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

CONTACT INFORMATION
Phone: 0639519545