>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสุวรรณา โดตี้

  1. Home
  2. »
  3. นางสุวรรณา โดตี้
หน่วยงาน:
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, ไม่ระบุ, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การบริการเพื่อการท่องเที่ยว,สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,การท่องเที่ยวโดยชุมชน,Green Tourism

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 1940 8634