>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว

  1. Home
  2. »
  3. นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว
หน่วยงาน:
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านยายดา, บ้านยายดา หมู่ 3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ,เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

CONTACT INFORMATION
Phone: 09 4581 5892