>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายชาติชาย เหลืองเจริญ

  1. Home
  2. »
  3. นายชาติชาย เหลืองเจริญ
หน่วยงาน:
มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง, ซอย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง 218 ตำบล เนินฆ้อ อำเภอแกลง ระยอง 21110, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ,เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 7817 8030