>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายโชติชัย บัวดิษ

  1. Home
  2. »
  3. นายโชติชัย บัวดิษ
หน่วยงาน:
สวนสุภัทราแลนด์, 3143 ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120, 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน,การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร,มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ,

CONTACT INFORMATION
Phone: 08 8528 7967