>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายมานะ งามสุข

  1. Home
  2. »
  3. นายมานะ งามสุข
หน่วยงาน:
ศูนย์เครือข่ายจุดรวบรวมมังคุดคุณภาพตำบลแกลง, หมู่ 5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตมังคุดคุณภาพ,การคัดมังคุด เพื่อการส่งออก,การแปรรูปทุเรียนทอด

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-9363361