>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายประวิทย์ ธรรมเจริญ

  1. Home
  2. »
  3. นายประวิทย์ ธรรมเจริญ
หน่วยงาน:
ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้กลุ่มไม้ผลชุมชนนาตาขวัญ, หมู่ที่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การลดต้นทุนการผลิต,การเพิ่มมูลค่าผลผลิต,การรักษาคุณภาพผลผลิต,การพัฒนาด้านการตลาด

CONTACT INFORMATION
Phone: 086-0998638