>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสมชาย ชนะศึก

  1. Home
  2. »
  3. นายสมชาย ชนะศึก
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มไม้ผลบ้านธงหงส์, หมู่ที่ 1 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การลดต้นทุนการผลิต,การเพิ่มมูลค่าผลผลิต,การรักษาคุณภาพผลผลิต,การพัฒนาด้านการตลาด

CONTACT INFORMATION
Phone: 085-3925173