>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายหรุ่ม กันทุกข์

  1. Home
  2. »
  3. นายหรุ่ม กันทุกข์
หน่วยงาน:
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลน้ำคอก, 85/35 หมู่ที่ 1 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตพืชปลอดภัยจากสารเคมี,ปุ๋ยเคมีผสมเอง,วัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร(เปลือกสับ,ขุยมะพร้าว),ปุ๋ยหมักชีวภาพแห้ง,การจัดการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงานทดแทน(โซลาเซล)

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-4028331