>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวธนาวดี ค้ำชู

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวธนาวดี ค้ำชู
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง, 320 ถนนสุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เทคโนโลยีชีวภาพในมันสำปะหลัง / เครื่องหมายโมเลกุล
ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง / การแปรรูปอาหาร
จากมันสำปะหลัง

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-0455698