>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร
หน่วยงาน:
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, 37 หมู่ 3 เทศบาลตำบลเนินพระ ถนนกรอกยายชา เมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Good Agriculture
Practlce : GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์,โรงฆ่าสัตว์,โครงการปศุสัตว์ OK,โครงการนมโรงเรียน,อาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-686644