>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายเสกสรร แสงศัพท์

  1. Home
  2. »
  3. นายเสกสรร แสงศัพท์
หน่วยงาน:
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, 37 หมู่ 3 เทศบาลตำบลเนินพระ ถนนกรอกยายชา เมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(Good AgriculturePractlce : GAP) หรือมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์,โรงฆ่าสัตว์,โครงการปศุสัตว์ OK,โครงการนมโรงเรียน,อาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-686644