>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวธันย์ชนก นาไต้

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวธันย์ชนก นาไต้
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง, ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ลดต้นการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-692356