ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

0 Comments

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

กรุณาเลือกหลักเกณฑ์ที่ใช้คิดคะแนน
เลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ในการทำงาน ที่มีก่อนปีพ.ศ.2559 (ตรงกับสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน)

เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับชาติ(สาขาที่เข้าแข่งขันตรงกับสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน)

ได้รับโล่รางวัล ในการประกอบอาชีพ (ตรงกับสาขาอาชีพขอรับการประเมิน)

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ตรงกับสาขาอาชีพที่ขอเข้ารับการประเมิน หรือเป็นส่วนประกอบของสาขาอาชีพ