เชื่อมโยงเว็บไซต์

หน่วยราชการจังหวัดระยอง

1. สำนักงานจังหวัดระยอง

2. สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

4. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

5. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

6. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

หน่วยราชการส่วนกลาง

1. กระทรวงแรงงาน

2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. E-Service พัฒนาฝีมือแรงงาน

4. สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. E-Training พัฒนาทักษะแรงงาน

6. M-Powered Thailand

7. Mobile Application

8. Open Data กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์เก่า: https://rayongskill.cu.ma