ประชาสัมพันธ์

สพร.17 ระยอง ตรวจเยี่ยม โกลบอลเฮ้าส์-โลตัส ระยอง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

0 Comments

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง มอบหมายให้คณะทำงานตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
กลุ่มตรวจที่ 1 นำโดยนางกนกวรรณ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ ณ ห้างค้าปลีกสมัยใหม่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โกลบอลเฮ้าส์ และ เทสโก้ โลตัส สาขาระยอง


ผลการตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง


1. ในส่วนของช่างไฟฟ้า

ได้ใช้ช่างไฟฟ้าในเครือข่ายเพื่อบริการลูกค้า จึงได้ขอทะเบียนช่าง ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา เพื่อเข้าตรวจติดตามในลำดับต่อไป และได้ขอความร่วมมือ สปก.ทั้ง 2 แห่ง ในการแนะนำช่างไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชน ขอให้ใช้บริการเฉพาะช่างที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามาารถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสาธารณะ

2. ในส่วนของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะ ตามมาตรา 26 และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. ในส่วนของการอบรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545
เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีหลายสาขา เจ้าหน้าที่ได้แนะนำ ให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตร การหาความต้องการในการอบรม การวัด ประเมินผล การบันทึกผลการอบรมเข้าระบบ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน