รายชื่อหลักสูตร

กฎหมายควรรู้เรื่องกับการจ้างงานของคนต่างด้าวและการจ้างแรงงานต่างด้าว กฏหมายด้านการประมง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ค้ามนุษย์ กระเป๋าผ้า กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กล้องวงจรปิด กลีสรีน ก่ออิฐฉาบปูน กัดกระจก กับดักแมลงวันผลไม้ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กหรือส่งเสริม การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น การขยายพันธุ์พืช การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การขับขี่อย่างปลอดภัย การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการจับพิกัดแปลง การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ การควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Otical Scanner การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การคัดมังคุด เพื่อการส่งออก การคัดแปรสภาพอากาศ การคิดเชิงระบบ Systematics Thinking การคุ้มครองเด็กและเยาวชน การจดทะเบียนคนพิการ การจัดการคลังสินค้า การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อ การเกษตรด้วยพลังงานทดแทน(โซลาเซล) การจัดการผลิตแบบลีน การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการและการผลิตพืชอาหารสัตว์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน การจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดดอกไม้สด การจัดดอกไม้แห้ง การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร การจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุน ประกอบอาชีพ การจัดทำระบบห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO Writing การจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตร การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม การจัดสร้างธนาคารสัตว์น้ำ การจัดสวนเบื้องต้น การจัดโต๊ะหมู่บูชา ในงานพิธีต่าง ๆ การจ้างงาน การจ้างงานคนพิการ การซ่อมคอมพิวเตอร์ การซอยผม-ดัดผม การดำเนินธุรกิจ การตลาด การเชื่อมโยง และการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator การตรวจวิเคราะห์ดิน การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การตัดย็บผ้าไทย การตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดแต่งผมบุรุษ การตัดโลหะด้วยแก๊ส ระดับ 1 การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด การติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร การติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน การถนอมอาหาร การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง การท่องเที่ยวโดยชุมชน การทำ Presentation อย่างมืออาชีพ การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ การทำการตลาดดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์​ทางการตลาด การทำขนมเบเกอรี่ การทำขนมไทย การทำซาลาเปาไส้มันเทศ การทำบายศรี การทำประมงพื้นบ้าน การทำปอเปี๊ยะทอด การทำผลิตภัณฑ์จากูกปัดคริสตัน การทำผ้ามัดย้อม การทำฝ้าเพดานและผนังโครงเหล็กชุบสังกะสี การทำพวงกุญแจหนังใหญ่ จำนวน 10 ชั่วโมง การทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า การทำลูกชิ้นปลา การทำลูกประคบสมุนไพร การทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยง การทำวิจัยทางการตลาด การทำสบู่ก้อน การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อเกษตรอินทรีย์ การทำอาหาร การทำอาหารและขนมไทย การทำอาหารไทย การทำเบเกอร์รี่ การทำแคปหมูไร้มัน การทำแหนมเห็ด การทำไข่เค็มสมุนไพร การนวด การนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel การบริการที่ประทับใจ การบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว การบริการเพื่อการท่องเที่ยว การบริหารการจัดการกลุ่มที่ดีมีประสิทธิภาพ การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ฝายบ้านค่าย การบริหารจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการพืชตามระบบ GAP การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการสินค้า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารวัสดุสินค้าคงคลัง การบัญชี การบัญชีภาษีอากร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น การบุคคล การปฏิบัติการฝนหลวง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Good AgriculturePractlce : GAP) หรือมาตรฐาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาหารว่าง การประกอบอาหารไทย การประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูง การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ และการประมง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การปลูกมะพร้าวบริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลา การป้องกันโรคและศัตรูยาง การปูกระเบื้อง การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา การผลิตปลานิลแปลงเพศ การผลิตปุ๋ยหมักชนิดแห้ง/ชนิดน้ำ การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การผลิตพืชปลอดภัยจากสารเคมี การผลิตมังคุดคุณภาพ การผลิตยางพารา การผลิตเห็ดนางฟ้า การผลิตเห็ดฟางในตะกร้า การผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้ การผลิตไม้ประดับกระถาง การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนผลิต การผูกผ้าประดับอาคาร การผูกผ้าในงานพิธี จำนวน 30 ชั่วโมง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)” การพัฒนาด้านการตลาด การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเข้าเยี่ยมพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหาร การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education การพัฒนาหัวหน้างาน การยกระดับสินค้าเกษตร การรวมกลุ่มการประกอบอาชีพอิสระ การรักษาคุณภาพผลผลิต การรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต การวางแผนการเงินหลังเกษียณ การวางแผนการเสียภาษี การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและการปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตร การสร้าง E commerce การสร้างการบริการที่ประทับใจ การสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในยุคดิจิทัล การสร้างทีมงานที่มีประสิทธภาพ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ทางธุรกิจ การสอนขับรถโฟลค์ลิฟเพื่องานอุตสาหกรรม การสอนงาน การสานจากเส้นพลาสติก การสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา การสื่อสาร การหมักปุ๋ยทางชีวภาพจากของเสียในครัวเรือน การอนุรักษ์พลังงาน การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word การออแบบแม่พิมพ์ การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ การเขียนแบบเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมโซลิตเวิร์ค การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน การเทพื้น การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การเพาะเลี้ยงกบนา การเพาะเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ การเพาะเลี้ยงหอยหวานเพื่อคืนสู่แหล่งธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง การเพาะเห็ด การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบำรุงรักษา การเพิ่มประสิทธิภาภพการผลิตมันสำปะหลัง การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงปลากินพืช การเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ การเลี้ยงแกะ แพะ โค และกระบือ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ เป็ดไข่ การเลี้ยงไก่ไข่ การแปรรูปทุเรียนทอด การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรงและผึ้ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแปรรูปสมุนไพร การแปรรูปและถนอมอาหารจากปลา การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยสื่อดิจิทัล การใช้ social network การใช้งาน Servo Motor PLC การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา การใช้วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Opital 3D Scanner การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้เครื่องยนต์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี การใช้โปรแกรม NX/CAD/CAM/Mold การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ กิจกรรมนันทนาการและสร้างการทำงานเป็นทีม กีฬาและนันทนาการ

ชมรมร้านอาหารจังหวัดระยอง ช่างกลการเกษตร ช่างก่ออิฐ ช่างฉาบปูน ช่างซ่อมรถ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ช่างติดตั้งแอร์ ช่างประกอบอลูมีเนียม ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม ช่างประปา ช่างปูกระเบื้อง ช่างฝีมือเบื้องต้น ช่างยนต์ ช่างอุตสาหการ ช่างเครื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อม MAX ช่างเชื่อม TIG ช่างเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ ช่างเชื่อมทิก ช่างเชื่อมมิก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมอาร์โลหะ ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ช่างเทพื้นคอนกรีต ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านยายดา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหว้า ชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำประแส

พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและกฏหมายตามภารกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง พนักงานแม่บ้านโรงแรม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พลังงานทดแทน พัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม (ขนมไทยและอาหารว่าง)

อาชีพการพิมพ์สกรีนผ้า อาชีพช่างควบคุมระบบอัตโนมัติและไอไอโอทีในงานอุตสาหกรรม 4.0 อาชีพช่างซ่อมบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 4.0 อาชีพติดตั้งระบบเกษตรอัจริยะ อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัวควบคุมด้วย IOT อาชีพนักสร้างภาพเคลื่อนไหวบนเว็บเพจ อาชีพนักเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 อาชีพสร้างวีดีโอบนยูทูป อาชีพสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ อาชีพเทคนิคการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ไฟฟ้า อาหารชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว อาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ อาหารว่างนานาชาติ อาหารสัตว์และความต้องการตามหลักโภชนะ อาหารไทย อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ อุตสาหกรรม

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครื่องกล เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินทุกชนิด เครื่องยนต์เล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า เชื่อมอาร์ก เชื่อมแม็ก เชื่อมไฟฟ้า เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม) เดินสายไฟเบื้องต้น เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เทคนิคการดูแลสัตว์เบื้องต้น เทคนิคการสอนงาน เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ เทคนิคการเรียน เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด พืชตระกูลถั่วและมันสำปะหลัง เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพ เทคโนโลยีชั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพในมันสำปะหลัง / เครื่องหมายโมเลกุล ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง / การแปรรูปอาหาร จากมันสำปะหลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรการเกษตรในการเลี้ยงสัตว์ เบเกอรี่เบื้องต้น เพิ่มผลิตภาพแรงงาน เย็บจักรอุตสาหกรรม เย็บหมวก เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เสริมสวยเบื้องต้น เสื้อเบื้องต้น เหล็กดัด