ที่มาโครงการ

การจัดทำคลังฐานข้อมูลเพื่อจัดการฝึกอบรมจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนากำลังแรงงาน 2 ภารกิจ คือ

1) งานส่วนอุปสงค์ (Demand) งาน “พัฒนาฝีมือแรงงาน” ดำเนินการผ่าน “แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด” ซึ่งจะต้องดำเนินการโดย

-นโยบายรัฐบาล/กพร.ปช./กรม/จังหวัด
-ยึดโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูป
-นโยบายรัฐบาล/กพร.ปช./กรม/จังหวัด
-ต่อยอดอุตสาหกรรมศักยภาพของจังหวัด
-ขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
-ข้อมูลความต้องการต่างๆ ในระดับพื้นที่ (เดิมได้จากคระกรรมการที่ปรึกษาจังหวัด)
-เชื่อมโยงระหว่างความต้องการรายอุตสาหกรรมกับภาคการพัฒนา+ภาคการผลิต (การศึกษา)

2) งานส่วนอุปทาน (Supply) งาน “ประสานงานการฝึกอาชีพ” ดำเนินการผ่าน “คลังฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมของจังหวัด” ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลการจัดฝึกอบรมของทุกหน่วยงานภายในจังหวัดและนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลางของจังหวัดเพียงแหล่งเดียว โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ เมื่อมีคลังฐานข้อมูลแล้วทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัดสามารถสืบค้นข้อมูลในคลังฐานข้อมูลกลางดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายการพัฒนากำลังแรงงานตามภารกิจต่อไป ภายในคลังฐานข้อมูลฯ จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

-ระบบการฝึก และเครือข่ายหน่วยงานที่ดำเนินการฝึก/สถานที่ฝึก
-หลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอาชีพของจังหวัด
-วิทยากรในการฝึกอาชีพภายในจังหวัด

ปัจจุบันจังหวัดระยองได้ดำเนินการในเรื่องงานส่วนอุปสงค์ (Demand) แล้ว โดยการจัดทำ “แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2560-2564” ดังนั้น จึงยังเหลืองานในส่วนอุปทาน (Supply) ที่จะต้องดำเนินการจัดทำ “คลังฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมของจังหวัดระยอง” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม  2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำ “คลังฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมจังหวัดระยอง” เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานส่วนอุปทาน (Supply) งานประสานงานการฝึกอาชีพ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.)

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงาน/การจัดฝึกอบรม จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำคลังฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมจังหวัดระยองในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ตามแบบฟอร์ม) แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

โดยการจัดทำคลังฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมจังหวัดระยองในครั้งนี้เป็นนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำคลังฐานข้อมูลฯ ทั่วประเทศ โดยนำเอาบทบาท/อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) มาเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำ ประกอบด้วย

(1) งานส่วน Demand หรือ อุปสงค์ ที่เน้น “การพัฒนาฝีมือแรงงาน” ที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด โดยยึดโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูป หรือนโยบายรัฐบาล/กพร.ปช./กรม/จังหวัด เพื่อขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลความต้องการรายอุตสาหกรรมกับภาคการพัฒนา/ภาคการผลิต (การศึกษา) ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2560-2564 เรียบร้อยแล้ว

(2) งานส่วน Supply หรือ อุปทาน ที่เน้น “ประสานงานการฝึกอาชีพ” ซึ่งจะต้องดำเนินการในรูปแบบการจัดทำคลังฐานข้อมูลของจังหวัด จึงเป็นที่มาของการจัดทำ“คลังฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้โดยในคลังฐานข้อมูลของจังหวัด จะประกอบด้วยข้อมูล

-ระบบการฝึกและเครือข่ายของหน่วยงานที่ดำเนินการฝึก/สถานที่ฝึก
-หลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอาชีพของจังหวัด
-วิทยากรในการฝึกอาชีพภายในจังหวัด
-จัดเป็นฐานข้อมูลกลางของจังหวัด
-นำระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บ

ปัจจุบันมีหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดำเนินการจัดทำคลังฐานข้อมูลของจังหวัดแล้วเสร็จเพียง 1 แห่ง คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดังนั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จึงได้นำรูปแบบการจัดทำคลังฐานข้อมูลจากลำปางมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำคลังฐานข้อมูลจังหวัดระยอง โดยมีการรวบรวมข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้

-ข้อมูลหน่วยงานที่มีกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทุกหน่วยงาน

-ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานเปิดฝึกอบรม

-ข้อมูลวิทยากร (ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์)