ติดต่อเรา

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
เลขที่ 22 ถนนไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 – 3868 – 3951 ต่อ 129