ประชาสัมพันธ์

การรับรองความรู้ความสามารถ

0 Comments

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

สาระสำคัญ

– ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

– หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

– ผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท