ประชาสัมพันธ์

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

0 Comments

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในการทำงาน


ผู้ได้รับประโยชน์

สถานศึกษา:ใช้เป็นแนวทางจัดทำหลักสูตร
ภาครัฐ:วางแผนการพัฒนากำลังคนของชาติ
ช่างฝีมือ:โอกาสในการศึกษา/ฝึกอบรม รวมถึงเพิ่มโอกาสได้งาน กำหนดค่าจ้าง และการเลื่อนตำแหน่ง
ผู้บริโภค:ได้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน