ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 456 listings

นายกวิน ตั้งจิตธาดา

สาขา/หลักสูตร:

การบริหารการจัดการกลุ่มที่ดีมีประสิทธิภาพ,อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์,การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

Phone: 089-6022977