>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 456 listings

อาจารย์ บพิธ ฉุยฉาย

สาขา/หลักสูตร:

การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO Writing,การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบการเข้าเยี่ยมพื้นที่,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)",การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word,Excel,Power Point,การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education,ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

Phone: 038-627001 ถึง 3